Noli Me Tangere – by José Rizal [PDF]

PDF Preview:

Noli Me Tangere - José Rizal - www.indianpdf.com_ Book Novels Download Online Free

PDF Title : Noli Me Tangere
Total Page : 679 Pages
Author: José Rizal
PDF Size : 3.3 MB
Genre : Classic Novel
Language : Filipino
PDF Link : Available

,

Summary
Here on this page, we have provided the latest download link for Noli Me Tangere – by José Rizal PDF. Please feel free to download it on your computer/mobile. For further reference, you can go to IndianPDF.

Noli Me Tangere – by José Rizal – Book

Minamasdan ni María Clara ang alang-alang na walang tinutucoy. Ng̃matapos na ang unang utos na “ibiguin ang Dios na lalo sa lahat ng̃bagay”, hinihiwatigan siya ni tía Isabel sa ibabaw ng̃canyang salamín sa mata, at ikinatutuwa niya ang anyong pagca nagdidilidili at nalulungcot.

Banal na umubo, at pagcatapos ng̃isang matagal na paghinto’y pinasimulan ang pang̃alawang utos. Bumabasa ng̃taimtim sa loob ang mabait na matandang babae, at ng̃ matapos ang pagbubulaybulay, muling tiningnan ang canyang pamangkin, na untiunting ibinaling ang ulo sa cabilang daco.

Noli Me Tangere – by José Rizal PDF


Why you should buy from amazon? It is always better to buy books in order to support the authors and publishers. As the hard-working writer diligence should be paid off.

Know more about our initiative

Help us to serve you better. Rate this PDF
[ Total: 1 | Average: 5 ]

If you find this PDF violating your rights, and you want to unpublish it, Please Contact-Us / DMCA.